نقشه کشی                                                                           drawing

نقشه کشی معماری یا نقشه کشی معمار طراحی فنی ساختمان (یا پروژه ساختمان) است که متعلق به طبقه بندی تعریف معماری است. نقشه های معماری توسط

معماران و دیگران برای تعداد زیادی از اهداف استفاده می‌شود : به منظور توسعه یک ایده طراحی به یک طرح منسجم، برای برقراری ارتباط ایده ها و مفاهیم، برای متقاعد

کردن مشتریان از محاسن طراحی، برای فعال کردن یک پیمانکار ساختمان برای ساخت آن، به عنوان سابقه ای از کار تکمیل شده، و برای ایجاد یک رکورد از یک ساختمان

که در حال حاضر وجود دارد.

نقشه های معماری با توجه به مجموعه ای از قراردادها که شامل دیدگاه های خاص (طرح طبقه، بخش و غیره)، اندازه برگه، واحدهای اندازه گیری و مقیاس، حاشیه نویسی و ارجاع متقابل کشیده می شوند

۱- نقشه ۲- طرح ۳ – طراحی ۴- نظارت ۵- اجرا ۶- نقشه ساختمان ۷ – نقشه سازه

۸- نقشه محاسبات سازه ۹- نقشه تاسیسات ۱۰- نقشه تاسیسات مکانیکی

۱۱- نقشه تاسیسات برقی ۱۲- نقشه مکانیکال ۱۳- نقشه الکتریکال

۱۴ – نقشه وضع موجود ۱۵ – نقشه ازبیلت ۱۶ – نقشه فاز ۱ ۱۷ – نقشه فاز ۲ ۱۸ – نقشه فاز ۱و ۲

۱۹- نقشه کش ساختمان ۲۰ – طرح و نقشه ساختمان ۲۱- طراحی و نقشه کش ساختمان

۲۲- تهیه نقشه ساختمان ۲۳ – انجام نقشه ساختمان

۲۴- طرح و نقشه معماری ۲۵ – طراحی و نقشه کش معماری ۲۶- تهیه نقشه معماری ۲۷- انجام نقشه معماری

۲۸- طرح و نقشه محاسبات ۲۹- طراحی و نقشه کشی محاسبات ۳۰- تهیه نقشه محاسبات ۳۱- انجام نقشه محاسبات

۳۲- طرح و نقشه محاسبات سازه ۳۳- تهیه نقشه محاسبات سازه ۳۴- انجام نقشه محاسبات سازه

۳۵- طرح و نقشه تاسیسات ۳۶ – طراحی و نقشه کشی تاسیسات ۳۷- تهیه نقشه تاسیسات ۳۸- انجام نقشه تاسیسات

۳۹- طرح و نقشه تاسیسات مکانیکی ۴۰ – طراحی و نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ۴۱- تهیه نقشه تاسیسات مکانیکی ۴۲- انجام نفشه تاسیسات مکانیکی

۴۳- طرح و نقشه تاسیسات برقی ۴۴- طراحی و نقشه کش تاسیسات برقی ۴۵- تهیه نقشه تاسیسات برقی ۴۶- انجام نقشه تاسیسات برقی

۴۷- طرح و نقشه مکانیکال ۴۸- طراحی و نقشه کشی مکانیکال ۴۹- تهیه نقشه مکانیکال ۵۰- انجام نقشه مکانیکال