نقشه کشی سازه

آزمون نقشه کشی سازه:

حداقل دما برای بتن ریزی چند درجه سانتی گراد است   : ۳٫ ۵+

نام لاتین فوندانسیون کدام مورد است؟  : fondation plan 

در یک خرپای مسطح مستطیلی وتر تحتانی ( تیر پایینی) در مقابل چه نیرویی مقاومت می کند؟ : کششی 

وجود حفره در تیرهای لانه زنبوری موجب عدم تحمل کدام یک از موارد ذیل می شود؟  : تنش های برشی

پوشش واتصالات خرپاها به یکدیگر به وسیله کدام یک از اعضا زیر انجام می شود؟ : لاپه(پرلین) 

حداقل قطر آرماتور ریشه انتظار در پی چند میلی متر است : ۱۶ 

هدف اصلی تیر لانه زنبوری تحمل کدام یک از نیروی زیر (نسبت به تیر معمولی) است؟ : فشاری 

حداقل قطر آرماتور ریشه انتظار درپی چندمیلی متر است؟ : ۱۶ میلی متر

اندازه گیری زمان گیرش سیمان بوسیله چه دستگاهی صورت  : ویکات 

اگر فاصله آکس تا آکس ۲ستون ۳تا۴ متر باشد عرض حدودی پی نواری چقدر است؟ :  ۱/۱۰سانتی متر 

در قاب سوله اگر اتصال ستون به فونداسیون صفحه شیار دار متصل شود چه نوع اتصالی است؟  :  نقطه ای

نوع جوش در اتصالات خرپا چگونه است؟  : جوش یکسره 

جهت احداث بنا در این زمین ها محل پی تا رسیدن به زمین طبیعی باید حفر شود؟  : زمین های خاک دستی 

کدام مورد جزء خصوصیات خاموت نیست : مقاومت در برابر فشار 

سیستمی از مجموعه کش ها ومهارتهایی که به صورت ضربدری قاب ها را به هم متصل می کنند چه نام دارد؟  : بادبند 

آن دسته از فوندانسیون هایی که ابعاد برابر دارند چه مینامند : تیپ 

در کدام یک از موارد زیر برش پروفیل (لانه زنبوری)به طریقه گرم انجام می شود؟ : برنول 

خرپاها از نظر شکل هندسی به چه صورتی ساخته شوند, دارای پایداری و تعادل خواهند بود؟ : مثلثی با سه راس مفصل دار 

شبکه آرماتور حصیری (شطرنج)معمولا کجا اجرا می شود؟ : کف فونداسیون 

سرند پنج میلیمتری را چه مینامند  : چشم بلبلی 

حداقل ضخامت دیوار بتن آرمه چند سانتی متر است  :  ۱۵ 

عامل جلوگیری کننده از حرکت لاپه ها در قاب ها چیست؟ : مهاربند 

خرپا برای کدام یک از موارد ذیل به کار می رود؟  : پوشش دهانه طویل

ضخامت ملات گروت چند سانتی متر است : ۲ 

کدام یک از آبهای زیر برای ساخت بتن مناسب تر است :  آب آشامیدنی